MDK

O-mdk

KODEKS ETYKI

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W RADOMSKUPostanowienia wstępne

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:
1) MDK – należy rozumieć Miejski Dom Kultury w Radomsku
2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
3) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, posiadającego staus pracownika instytucji kultury.
Kodeks Etyki Pracowników Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, zwany dalej w skrócie Kodeksem, wyznacza standardy postępowania, stanowiąc zbiór zasad, którymi powinni się oni kierować w miejscu pracy, jak i poza nim, w relacjach z innymi pracownikami, a także wszystkimi innymi osobami współpracującymi z MDK lub korzystającymi z jego usług. Kodeks odwołuje się do wytworzonych i uznanych powszechnie w europejskim kręgu kulturowym wartości moralnych, mając przede wszystkim na względzie dobro MDK i związanej z nim społeczności twórców i odbiorców oraz uznając nadrzędność misyjnego charakteru działalności kulturalnej nad innymi wartościami i celami. Pracownicy MDK dążą do takiego wykonywania swoich obowiązków, aby praca na każdym stanowisku była rozwijająca i twórcza, a stanowiąc źródło osobistej satysfakcji, służyła jednocześnie jak najlepiej wszechstronnemu rozwojowi instytucji oraz wszelkiej działalności kulturalnej prowadzonej przez MDK.


I. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

§ 1. Zasada praworządności

1. Pracownik MDK działa zgodnie z zasadą praworządności, stosując procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki.
2. Pracownik MDK zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownicy wykorzystują wyłącznie do celów służbowych.§ 2. Zasada równego traktowania

1. Wszyscy pracownicy MDK są równi pod względem godności osobistej oraz zawodowej i powinni się na wzajem w tym poczuciu do siebie odnosić.
2. Pracownik MDK jest człowiekiem wyrozumiałym i tolerancyjnym, a w jego pracy obca jest mu wszelka dyskryminacja drugiego człowieka – ze względu na narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub wyznanie, przynależność do wszeliego rodzaju mniejszości, przekonania polityczne, preferencje seksualne, wiek, inwalidztwo, itp..
3. W swoim postępowaniu pracownicy MDK unikają kierowania się pobudkami i interesami osobistymi, emocjami i sympatiami, bliskością rodzinną, przyjacielską, organizacyjną czy światopoglądową, a także wszelkimi innymi subiektywnymi motywami, które mogłyby naruszać zasadę równego traktowania.
4. Pracownicy MDK w swojej pracy przestrzegają zasady równego traktowania innych osób znajdujacych się w podobnej sytuacji, a ewentualną różnicę potrafią przekonująco uzasadnić obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.§ 3. Zasada bezstronności i niezależności

1. Pracownik MDK działa bezstronnie i niezależnie, powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, grup zawodowych czy zbiorowości.
2. Na postępowanie Pracownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych nie może mieć wpływu żadna presja wyrażana przez rozmaite grupy nacisku lub wpływowe osobistości.§ 4. Zasada obiektywizmu

1. W toku postępowania, wyrażania opinii, podejmowania decyzj,i Pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki, pomijając okoliczności nie związane ze sprawą.
2. Pracownik MDK wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.§ 5. Zasada uczciwości

1. Pracownik MDK wykonuje swoje zadania rzetelnie i sprawnie, kierując się zasadą prawości i uczciwości w przestrzeganiu reguł współżycia społecznego oraz uznanych norm moralnych.
2. Pracownika znamionuje sumienność w postępowaniu, szanowanie cudzej własności i mienia MDK, niezdolność do oszustwa wobec instytucji, współpracowników, odbiorców i osób, na różne sposoby związanych z MDK.
3. Pracownik stosuje zasdę uczciwości, nawet gdy inni tego nie widzą i nie oczekują.§ 6. Zasada nienadużywania uprawnień

1. Z posiadanych uprawnień Pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.
2. Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione dobrem MDK lub szerzej rozumianym dobrem publicznym.§ 7. Zasada kompetencji

1. Pracownik MDK kompetentnie wykonuje swoje zadania, dokładając najwyższej staranności przy wypełnianiu obowiązków i realizacji założonych celów.
2. Pracownik MDK ma świadomość znaczenia samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji, starając się iść z duchem czasu, w obliczu wyzwań wynikających ze zmieniającego się świata, wchodzenia nowych technologii i rozwoju społecznego.
3. W kontaktach z zewnętrznymi współpracownikami i odbiorcami MDK oraz uczestnikami życia kulturalnego, zachowuje się właściwie i uprzejmie, udziela fachowych porad i informacji w sposób komunikatywny, służy wszelką poradą i pomocą, stanowiąc w ten sposób wizytówkę swojej instytucji kultury.
4. W przypadkach spraw przekraczających jego kompetencje, Pracownik kieruje zainteresowanych do właściwych osób, wystrzegając się jednak "spychologii" i odsyłania "od Annasza do Kajfasza".§ 8. Zasada współodpowiedzialności

1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
2. Relacje służbowe w MDK opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
3. Pracownik MDK, dbając o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług stale doskonali swoją wiedzę i umiejetności poprzez róznego rodzaju szkolenia i podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych oraz starają się w pełni wykorzystywać profesjonalne kompetencje w pracy zawodowej.
4. Pracownicy godnie zachowują się w miejscu pracy i poza nim (np. podczas delegacji), a swoją postawą nie powodują obniżenia autorytetu i wiarygodności Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.§ 9. Zasada akceptacji kontroli zarządczej

1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.
2. Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazuje swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.
3. Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów instytucji.
II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.
2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.
3. Kodeks, w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników MDK, zostanie podany do publicznej wiadomości w celu poinformowania mieszkańców Radomska o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Treść Kodeksu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.mdkradomsko.pl.
4. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.KODEKS ETYKI DO POBRANIA TUTAJ